งานพัสดุ

Title Version Description Size Hits Download
pdf ประกาศราคากลาง ซ่อมถนนดินลูกรังวัดฯ ม.6 1.45 MB 86 Download Preview
pdf ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซ่อมศูนย์เด็ก 1.91 MB 196 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง คสล.โชคชัยนากลาง ม 2.71 MB 61 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง ซ่อมคสล. ม.6 2.72 MB 63 Download Preview
pdf ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง คสล.แก้งต้อน 6.42 MB 71 Download Preview
pdf ประกาศเผยแพร่ราคากลาง คสล.นาคำเฒ่า 5.53 MB 73 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะ คสล.สายทางดอนโจด หมู่ที่ 3 บ้า 253.58 KB 54 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะ คสล.สายทางคำอีเกี้ยง หมุ่ที่ 9 236.62 KB 65 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาดี-นาคำ ม.8 2.44 MB 147 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาหนองเตย ม.6 2.12 MB 62 Download Preview
pdf ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาบ้านแก้ง หมู่ที่ ๒ 2.53 MB 65 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง คสล.หน้าบ้านนายเกี้ยว 1.92 MB 66 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง คสล.ข้างบ้านนายปิ่นพร 1.92 MB 62 Download Preview
pdf ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสติกคอนกรีต 2.22 MB 66 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะ คสล.สายทางหน้าบ้านนายเกี้ยว 89.58 KB 84 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะ คสล.สายทางนาบ้านแก้ง e-bidding 98.11 KB 59 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะ สายทางข้างบ้านนายปิ่นพร 84.28 KB 64 Download Preview
pdf ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างโรงเรียน 3.61 MB 48 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ข้างโรงเรียนบ้านดงมอน 163.65 KB 52 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสติก 170.37 KB 77 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางโชคชัย-นากลาง 1.65 MB 81 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางทุ้งนาใต้ ม.7 3.69 MB 121 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาคำ-นาดี หมู่ที 2.56 MB 194 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาดี - นาคำ ม.8 2.19 MB 79 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางแก้งต้อน ม.4 (2) 2.23 MB 42 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนาดี - นาคำ ม.8 151.31 KB 101 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนายปิ่นพร ม.2 1.69 MB 74 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างบ้านนายภูบาล ม.2 1.72 MB 89 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางคุ้มคำบอน ม.2 1.66 MB 57 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างบ้านนายภูบาล ม.2 147.54 KB 62 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายเป -รร.ดงมอนวิทยาคม 1.71 MB 65 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างบ้านนายปิ่นพร ม.2 144.61 KB 106 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างบ้านคุ้มคำบอน ม.2 145.36 KB 60 Download Preview
pdf ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าบ้านนายเป - รร.ดงมอนวิทยาคม ม.2 1.74 MB 45 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง ดินลูกรังสายทางดอนพันด่าง ม.4 2.25 MB 45 Download Preview
pdf ประกาศราคากลาง วางท่อเมนต์ประปา ม.9 1.42 MB 64 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมดินลูกรังนาโคก ม.6 277.22 KB 51 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วางท่อเมนต์ระบบประปา ม.9 บ้านไร่ 254.69 KB 69 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคสล คุ้มคำบอน ม.2 1.64 MB 84 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คุ้มคำบอน หมู่ที่ 2 305.40 KB 73 Download Preview
pdf ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองบัว - หนองเม็ก ม.8 2.10 MB 73 Download Preview
pdf ประกาศ ราคากลางโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 – 10 1.40 MB 83 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยมะแพน ม.6 1.28 MB 83 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยมะแพน ม.6 266.66 KB 80 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-10 268.06 KB 44 Download Preview
pdf ประกาศ ราคากลาง ปรับเกรดเกลี่ยถนนดินลูกรังสายทางภายในตำบลดงมอน 2.94 MB 42 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 1.51 MB 77 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทางนาจิหล่อ ม.3 1.80 MB 90 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ 8 2.56 MB 254 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 270.62 KB 95 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทางนาจิหล่อ หมู่ที่ 3 280.04 KB 67 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมย้ายโครงสร้างหอถังระบบประปาหมู้บ้าน 300.57 KB 44 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทางแก่งกกผึ่้ง หมูที่ 4 บ้านดอนส้มโฮง 755.40 KB 42 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 22.26 KB 48 Download Preview
pdf ประกาศเปิดเผยราคากลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3-10 232.23 KB 34 Download Preview
pdf ประกาศเปิดเผยราคากลางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 232.93 KB 38 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรังสายทางแก่งกกผึ้ง ม.4 39.14 KB 44 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางงาน เสริมผิวทางถนนดินลูกรังสายทางแก้งใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านสงเปือยเหนือ 253.99 KB 21 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายทางข้างวัดป่า หมู่ที่ 4 บ้านดอนสมโฮง 276.39 KB 39 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เสริมผิวทางถนนดินลูกรังสานทางแก้งใหญ่ ม.3 35.16 KB 38 Download Preview
pdf ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล วัดป่าบ้านสงเปือยเหนือ ม.4 209.35 KB 38 Download Preview
pdf ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.สายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าแขม 224.21 KB 37 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนน คสล.สายทางวัดป่าสงเปือยเหนือ หมู่ที่ 4 35.09 KB 17 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ 5 37.69 KB 14 Download Preview
pdf ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก้งต้อน ม.4 231.91 KB 16 Download Preview
pdf ประกาศเทศบาลตำบลดงมอน เรื่องประกวดราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก้งต้อน ม.4 157.64 KB 29 Download Preview
pdf เอกสารประกวดราคาจ้างก้อสร้างประกวดราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายแก้งต้อน ม.4 602.25 KB 24 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะซื้อตราประทับเลือกตั้ง 41.75 KB 15 Download Preview
pdf ประกาศผู้ชนะก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านครูหลา หมู่ที่1 32.24 KB 13 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน