บุคลากรสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลดงมอน


นายยุทธนา อาจวิชัย

ปลัดเทศบาล 

 

นายภาคีไนย ผิวทอง

หัวหน้าสำนักปลัด

 

พันจ่าเอกธนวัฒน์ ชิลวงษ์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ว่าง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวบุษกร ฤทธิ์ถาพรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายธนพัฒน์ บุญพูล

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ;

นายเก่งกาจ ปัญญาวงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จ่าสิบโทวีระชน นารีนุช

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรณะภัย

นางกมลทิพย์ สาธุชาติ

ผู้ช่วยธุรการ;

นายพัฒนา แก่นวงศ์

พนักงานขับรถ

นายแสนอุลัย ภาคภูมิ

นักการภารโรง

นายแก้ว ศิริกาล

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวทัดดาว พลกุล

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวปิยะนุช ปัญญาวงค์

พนักงานจ้างเหมา

นายโสภา บำรุงตา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุนทร ภาคภูมิ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายไพฑูรย์ สาธุชาติ

พนักงานจ้างเหมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน