มาตรฐานกลางบริหารงานบุคคล

 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน

 

 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

การประเมินผลการปฏิบัตงานของพนักงานเทศบาล

 

การลงโทษทางวินัย 1

 

 

การสอบสวนการลงโทษทางวินัย

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน