งานการเงิน

Title Version Description Size Hits Download
xls รายงานผลการใช้จ่าย62 47.62 KB 51 Download Preview
xls แผนการใช้จ่ายเงิน 63 67.07 KB 92 Download Preview
xls รายงานการติดตามแผน63 38.91 KB 60 Download Preview
xls การใช้จ่ายงบประมาณ 63 45.57 KB 47 Download Preview
xlsx รวมแผนการใช้จ่ายเงิน63 50.14 KB 131 Download Preview
pdf kn1 4.11 MB 144 Download Preview
pdf mony plan 202.83 KB 138 Download Preview
pdf ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 758.10 KB 83 Download Preview
pdf ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ก.พ.66 4.22 MB 89 Download Preview
pdf ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ต.ค.65 2.50 MB 91 Download Preview
pdf ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ธ.ค.65 3.57 MB 90 Download Preview
pdf ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน พ.ย.65 3.16 MB 88 Download Preview
pdf ประกาศรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน ม.ค.66 3.62 MB 77 Download Preview
pdf รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานงบการเงิน 30 ก.ย. 2565 4.83 MB 122 Download Preview
pdf ประกาศ รายงานแสดงการรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 4.87 MB 68 Download Preview
pdf ประกาศ รายงานแสดงการรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 7.48 MB 68 Download Preview
pdf ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 856.43 KB 87 Download Preview
pdf ประกาศ รายงานแสดงการรับ จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 6.68 MB 105 Download Preview
pdf ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2566 5.07 MB 81 Download Preview
pdf ประกาศ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด 30 ก.ย. 2566 8.04 MB 70 Download Preview
pdf ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาน 2567 497.91 KB 42 Download Preview
pdf ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาน 2567 489.71 KB 46 Download Preview
pdf ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาน 2567 493.53 KB 36 Download Preview

เกี่ยวกับหน่วยงาน