1. บุคลากรกองคลังเทศบาลตำบลดงมอน

นางพัศดี วงศ์ศรีทา

ผู้อำนวยการกองคลัง


         นางสุทธิดา สุคำภา

        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

 

นางสาวรัชนีภรณ์ เทพวงษา

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายอาทร เหง้าโอสา

นักวิชาการพัสดุ

นายวรวิทย์ พรมพิทักษ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวนรินรักษ์ ภาคภูมิ

ผู้ช่วยงานพัสดุ

นางสาวใบทอง เชื้อคำจันทร์

ผู้ช่วยงานการเงินและบัญชี

นางสาวนุชราภรณ์  ธิวงศ์น้อย
พนักงานจ้างเหมา

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน